Algemene voorwaarden

Alle aankopen / diensten zullen gefactureerd worden door EGS Projects BVBA, Leemkuilstraat 9/3 te 3630 Maasmechelen met als BTWnr BE 0731.599.932

Door de offerte van EGS te aanvaarden en/of bij EGS Pojects BVBA te bestellen, verklaren onze klanten zich uitdrukkelijk akkoord met de toepassing op de koop/verkoopovereenkomst van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan zij tevens erkennen vooraf kennis te hebben genomen, en doen zij tezelfdertijd definitief afstand van hun eventuele eigen aankoop- of andere algemene voorwaarden, die wij hierbij uitdrukkelijk verwerpen en die voor ons zonder uitwerking zullen blijven, zelfs indien die voorkomen op de keerzijde van hun bestelbrief.

Van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden kan slechts afgeweken worden, mits ons bijzonder, voorafgaand en geschreven akkoord daartoe. Eventuele afwijkingen zijn slechts geldig voor de levering en/of uitvoering waarop zij specifiek betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele latere bestellingen.

 1. OFFERTES
  Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en behoudens anders uitdrukkelijk overeengekomen zijn de prijzen dagprijzen, ook de prijzen in bijzondere offertes, en gelden zij slechts voor dat ogenblik.
  De prijzen kunnen aangepast worden, zelfs na het sluiten van de overeenkomst in dezelfde verhouding als de wijziging aan lonen, sociale lasten, taksen, de prijs van materialen en vervoerkosten.
  De prijzen vermeld in onze offertes zijn altijd exclusief BTW, eventuele belastingen, taksen, verplaatsing-, transport-, verzekering- en andere kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. BESTELLINGEN
  Bestellingen kunnen on-line, per mail, per fax of mits retour van een getekende offerte geplaatst worden.
  De bestellingen worden alleen als aanvaard geacht nadat wij ons akkoord hebben bevestigd. Onze prijzen gelden altijd vanaf fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Geen enkele ontvangen en door ons aanvaarde bestelling kan vernietigd worden tenzij met onze schriftelijke instemming.
  Indien de klant de overeenkomst eenzijdig verbreekt is hij verplicht ons hiervoor een schadevergoeding te betalen. Deze werd forfaitair bepaald op 35 % van het contractbedrag tenzij groter schade door ons werd bewezen. Indien er een voorschot betaald is, dan komt dat ons van rechtswege toe, doch wordt verrekend met de forfaitaire schadevergoeding.
  Bij ingebrekestelling per aangetekend schrijven heeft de klant die in gebreke wordt gesteld 8 dagen na ontvangst van dit aangetekend schrijven de tijd om de goederen af te nemen of het werk te laten uitvoeren, en indien hij op deze ingebrekestelling niet reageert, dan geldt dit uitblijven als eenzijdige verbreking van de overeenkomst.
  Bij on-line bestellingen geldt overeenkomstig het gestelde in de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handelingen. Uw bestelbon wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de partijen, dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en strekt tot bewijs voor de volledigheid van de bestelling en voor de opeisbaarheid van de krachtens voorzegde bestelling verschuldigde geldsommen.
  U gaat een verkoopsovereenkomst aan zodra U uw bestelling verzonden hebt in de online bestelprocedure, met andere woorden, vanaf het moment dat U op “verzenden” klikt, wordt uw bestelling definitief bevestigd en geregistreerd. De verkoop is definitief gesloten na onze aanvaarding.
 3. LEVERING
  Ingeval de leveranciers van wie wij afhankelijk zijn, hetzij voor de gehele levering, hetzij voor de benodigde grondstoffen, onze bestellingen zouden weigeren uit te voeren, hebben wij het recht de bestelling van onze klanten als niet aangenomen te beschouwen, en zulks zonder enige vergoeding van onzentwege, indien deze leveranciers ingevolge hun leveringsvoorwaarden ons verplichten een prijsverhoging aan onze klanten in rekening te brengen.
  Zijn eveneens ten laste van de klant, onafgezien de overeengekomen prijs: alle extra kosten tengevolge van verhoging van transporttarieven, invoerrechten en in het algemeen alle gevallen van heirkracht en gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben.
  De leverings- of uitvoeringsdatum zijn altijd benaderend en zonder verplichting en verbindt ons geenszins op de gestelde datum te leveren of uit te voeren. Het verlopen van de leveringstermijn kan nooit ingeroepen worden ter vernietiging van het contract. Voor laattijdige levering of uitvoering kan geen enkele schadeloosstelling geëist worden.
  Overmacht verleent EGS Projects BVBA het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of op te zeggen, zonder dat EGS Projects BVBA uit dien hoofde verplicht kan worden tot het betalen van om het even welke schadevergoeding. Als overmacht gelden ondermeer: oorlog, oproer, rellen, staking, uitval van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer van grondstoffen of energie, overheidsmaatregelen, alsmede elke omstandigheid waardoor het de verkoper/klant redelijkerwijze onmogelijk is om op normale manier te leveren.
  De levering waarvan het vervoer niet door EGS Projects BVBA of door een van zijn samenwerkende transportmaatschappijen wordt verzorgd heeft als gevolg dat de koper/klant verantwoordelijk is vanaf het moment dat de door hem aangewezen transportmaatschappij de goederen op komt laden.
  Voor leveringen die uitgevoerd worden door EGS Projects BVBA vervalt de verantwoordelijkheid van EGS Projects BVBA bij het afzetten van de goederen op de aangeduide plaats door de koper/klant. De koper/klant is wel gehouden om op de losplaats voldoende ruimte te voorzien, met andere woorden, de goederen kunnen gelost worden vanaf de openbare weg of van een normaal voor onze voertuigen bereik- en berijdbare plaats.
  Indien de losplaats niet goed bereikbaar is of gelegen op een onverharde weg of dergelijke, dan zal elke schade aan het eigen materiaal van EGS Projects BVBA en eventueel aan onze goederen en materialen volledig ten laste zijn van de koper/klant.
  De koper/klant is volledig verantwoordelijk voor de schade, hetzij aan de geleverde goederen, hetzij aan andere goederen en constructies, eigen of in eigendom aan derden toebehorend, ingevolge de keuze van de plaats waar de goederen dienen afgezet te worden, hetzij door hemzelf, hetzij door de afnemer. Onder afnemer wordt verstaan diegene (aannemer, opzichter, uitvoerder of wie het aangaat) die voor of door de koper/klant belast is met de bestellingen of met de feitelijke in ontvangstname van de koopwaar.
  Bij moeilijke toegang tot de werf, en in het algemeen in geval van overmacht, kan de levering uitgesteld of geschorst worden, en dit van rechtswege, zonder dat de klant de opdracht kan intrekken of teniet doen of enige schadevergoeding vorderen.
  Het vervoer van onze goederen gebeurt op risico van de bestemmeling, verzendingen postvrij inbegrepen.
 4. TERUGNAME GOEDEREN
  Geleverde goederen worden niet teruggenomen, tenzij met uitdrukkelijk schriftelijk akkoord.
 5. KLACHTEN
  Klachten inzake leveringen of uitvoering van werken kunnen slechts in aanmerking genomen worden, mits ze worden aangemeld bij aangetekend schrijven binnen de 5 werkdagen na de levering/uitvoering.
  Klachten met betrekking tot de facturen kunnen slechts aanvaard worden mits aangemeld bij aangetekend schrijven binnen de 8 werkdagen na factuurdatum.
  In beide gevallen worden, bij ontstentenis van schriftelijk bezwaar binnen voormelde termijnen, de leveringen en uitvoeringen of facturen van rechtswege en onherroepelijk geacht aanvaard te zijn door de koper/klant zonder enig voorbehoud.
  Alle beschadigde goederen waarvan aangetoond kan worden dat de fout ligt bij EGS Projects BVBA of goederen met een verborgen gebrek worden vervangen. Alle andere vergoedingen voor directe of indirecte schade zijn contractueel uitgesloten.
  Kleur- en maatafwijkingen van de goederen zijn mogelijk en kunnen geen aanleiding geven tot enige vervanging en/of vergoeding door EGS Projects BVBA.
  Verwerking van de materialen staat gelijk met aanvaarding ervan en aanvaarden we géén klachten meer indien deze ons gemeld worden nadat een deel van de afgeleverde goederen verwerkt werden.
  Onze verantwoordelijkheid geldt enkel in geval bewezen is dat de geleverde goederen onbruikbaar geworden zijn ten gevolge van feiten waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Normale slijtage en andere oorzaken die niet aan ons te wijten zijn, zoals b.v. verkeerde manipulatie, overbelasting en dergelijke ontslaan ons van elke verantwoordelijkheid. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid voor onrechtstreekse schade of winstverlies van de hand; wij betalen geen gebeurlijke onkosten, tengevolge van foutieve handeling of foutieve plaatsing door de koper/klant.
  De aansprakelijkheid van EGS Projects BVBA, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde goederen waarop de door de verkoper/klant gegrond bevonden klachten betrekking hebben, dan wel tot ruil van die goederen door soortgelijke goederen, dan wel tot een reductie van de koopprijs.
  Indien EGS Projects BVBA overgaat tot ruil van de goederen zijn de daarmee gepaard gaande transportkosten ten onze laste. Indien EGS Projects BVBA overgaat tot reductie van de koopprijs zal die reductie bestaan uit dat deel van de koopprijs dat toe te rekenen is aan de gebrekkige goederen c.q. de omvang van het gebrek aan de goederen. EGS Projects BVBA is nooit aansprakelijk voor gevolgschade en directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging in de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten, e.d. De koper/klant vrijwaart EGS Projects BVBA voor elke aansprakelijkheid jegens derden die verder gaat dan de aansprakelijkheid welke verkoper/klant jegens koper/klant heeft.
 6. TOEPASSING
  De klant dient zich op voorhand ervan te vergewissen dat het door hem gekozen isolatiesysteem al dan wel, al dan niet geschikt is voor de toepassing die hij voor ogen heeft. EGS Projects BVBA kan in géén geval aansprakelijk worden gesteld indien de klant; de isolatiesystemen fout manipuleert, slecht plaatst, slecht afwerkt of indien het isolatiesysteem niet geschikt is voor de toepassing die de klant voor ogen heeft. De klant dient voorzorgen in acht te nemen en indien nodig herstellingen uitvoeren aan de gevel of oppervlakte waar het systeem tegen zal komen.
  De klant is belast met het voorbereiden van de ondergrond: De ondergrond moet zuiver en draagkrachtig zijn. De ondergrond controleren op losse delen en oneffenheden. Alle oneffenheden van meer dan 1 cm dienen weggewerkt of bijgerepareerd te worden. Bestaande bekledingen chemisch of mechanisch verwijderen. De gevels mogen geen tekenen vertonen van levende scheuren en van opstijgend vocht. Bestaande barsten dienen vooraf gedicht te worden. Nieuwe muren in beton hebben een drogingstijd van minstens 45 dagen nodig voordat het isolatiesysteem mag aangebracht worden. Voor metselwerk wordt een drogingstijd van min. 30 dagen in acht genomen.
  Een uitgebreide handleiding kan men nalezen in de technische fiche.
 7. BETALINGSVOORWAARDEN
  De aan EGS Projects BVBA verschuldigde bedragen behoudens indien anders vermeld, zijn contant betaalbaar - netto zonder korting - op de zetel van de vennootschap.
  Kleine bestellingen die afgehaald worden in ons magazijn dienen contant/mister cash betaald te worden. EGS Projects BVBA behoudt zich steeds het recht om een bestelling tegen rembours of contante betaling uit te voeren.
  Facturen gecedeerd aan een factoring maatschappij zijn uitsluitend geldig betaalbaar in de zetel van de daarop vermelde maatschappij. Ingeval van niet-tijdige betaling worden van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest aangerekend van 10 % alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 15 % met een minimum van 75,00 EUR.
  De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
  EGS Projects BVBA behoudt zich, in dat geval, het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen tot op het ogenblik van de volledige betaling. EGS Industry BVBA blijft eigenaar van de verkochte en geleverde goederen tot de koper/klant aan alle op hem rustende verplichtingen (waaronder de betaling van de factuur in hoofdsom, renten en kosten) heeft voldaan.
  Voor de facturatie is alleen de vastgestelde hoeveelheid in onze bedrijf geldig. Een bij de levering van de goederen verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van de geleverde goederen juist weer te geven. Betwistingen over de hoeveelheid worden alleen ter discussie weerhouden, ingeval zij onmiddellijk bij ontvangst van de goederen worden gedaan.
 8. PRIVACY
  Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan EGS Projects geeft u ons uitdrukkelijk de toestemming deze persoonsinformatie te verwerken. De bekomen gegevens worden opgenomen in de bestanden van EGS Projects, Leemkuilstraat 9/3 3630 Maasmechelen. Alle gegevens worden door EGS Projects verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes ivm onze producten en diensten. EGS Projects kan deze gegevens tevens aanwenden voor secundair gebruik voor door EGS Projects zorgvuldig geselecteerde leveranciers. Deze gegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor het personaliseren van publiciteit op de EGS -site. EGS Projects verleent zich het recht om gebruik te maken van cookies voor het vereenvoudigen van het gebruik van de site of voor administratieve doeleinden. De cookie kan niet gelezen worden door een ander dan diegene die de cookie aangemaakt heeft. U kan uw browser zodanig configureren dat deze u verwittigt telkens er cookies aangemaakt worden of instellen dat hij de aanmaak ervan verhindert.
 9. CONTROLE VAN PRIVECOMMUNICATIE
  EGS Projects behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten.
 10. TOEPASSELIJKE WETGEVING & BEVOEGDE RECHTBANKEN
  Enkel het Belgische recht is van toepassing.
  In geval van betwisting, zijn alleen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van onze vennootschap bevoegd en deze blijven ook bevoegd, zelfs wanneer er een wisselbrief op de koper/klant wordt getrokken.
  EGS Projects BVBA behoudt zich het recht voor om de betwistingen met buitenlandse maatschappijen en kopers/klanten aanhangig te maken voor de bevoegde rechtbanken van de hoofdstad van de staat waar de verweerder zijn woonplaats, hoofdzetel of een uitbatingzetel heeft.